Αρχική σελίδα » ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλες τις παροχές και λειτουργίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την φοιτητική τους ιδιότητα.

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. συνεπάγεται συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη των σχετικών λειτουργικών εξόδων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 700 Euro. Σε ορισμένες περιπτώσεις με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος δεν αποκλείεται η δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης/υποτροφίας για την κάλυψη εισφοράς, με ενδεχόμενη παράλληλη υποχρέωση απασχόλησης του φοιτητή σε δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης στην ελληνική ή/και, για ορισμένα από αυτά, στην αγγλική γλώσσα.  Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ο έλεγχος ασκείται με ευθύνη των διδασκόντων και της γραμματείας του Π.Μ.Σ.  Φοιτητές των οποίων οι απουσίες υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των διδαχθεισών ωρών κάθε μαθήματος δεν δικαιούνται να εξεταστούν και υποχρεούνται σε επανεγγραφή, ως υπεράριθμοι (επανακαταβάλλοντας την εισφορά φοίτησης), και σε εκ νέου παρακολούθηση του ακαδημαϊκού έτους (των δύο εξαμήνων). Φοιτητές οι οποίοι, λόγω απουσιών, έχουν επανεγγραφεί στο Α’ έτος σπουδών και εκ νέου υπερβαίνουν το ανώτατο  όριο απουσιών (20% ενός μαθήματος), διαγράφονται.

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής  επιτρέπεται η αντικατάσταση ενός από τα μαθήματα επιλογής, με μάθημα άλλου ΠΜΣ του Τμήματος. Στο μάθημα αυτό αναγνωρίζονται  7,5 ECTS.

Η μη υποβολή διπλωματικής εργασίας εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος, συνιστά λόγο διαγραφής από το Πρόγραμμα.

Οι κανόνες που διέπουν το ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική" αποτυπώνονται:

- στην Απόφαση επανίδρυσης (βλ. ΥΑ 831/2.7.2018 - ΦΕΚ 3325/Β'/10.08.2018) και

- στον Κανονισμό Σπουδών (βλ. Απόφαση 854 Συγκλήτου ΕΚΠΑ).