Αρχική σελίδα » ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλες τις παροχές και λειτουργίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την φοιτητική τους ιδιότητα.

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. συνεπάγεται συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη των σχετικών λειτουργικών εξόδων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 700 Euro. Σε ορισμένες περιπτώσεις με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος δεν αποκλείεται η δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης/υποτροφίας για την κάλυψη εισφοράς, με ενδεχόμενη παράλληλη υποχρέωση απασχόλησης του φοιτητή σε δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναιυποχρεωτική για τους φοιτητές. Ο έλεγχος ασκείται με ευθύνη των διδασκόντων και της γραμματείας του Π.Μ.Σ.  Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. μπορεί,  κατ΄ εξαίρεση, να δικαιολογήσει απουσίες που δεν θα υπερβαίνουν κατ’ ανώτατο όριο το 20% των ωρών παρακολούθησης κάθε μαθήματος. Υπέρβαση του ορίου αυτού συνεπάγεται την αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις.

Η μη υποβολή διπλωματικής εργασίας εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος, συνιστά λόγο διαγραφής από το Πρόγραμμα.