Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ » ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ » Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα

Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών (1996-2001) και παρακολούθησε το ΠΜΣ «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου έλαβε τον μεταπτυχιακό της τίτλο το 2002 – υποτροφία ΙΚΥ. Ακολούθησε η εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ανωτέρω Πανεπιστημίου, την οποία υποστήριξε το 2008, αποκτώντας το διδακτορικό της δίπλωμα με βαθμό άριστα.

Γνωρίζει άριστα την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την ιταλική γλώσσα, κατέχει δε βασική γνώση της ισπανικής.

Τον Ιούλιο 2011 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη» (ΦΕΚ διορισμού: Γ΄ 809/2014), ενώ τον Μάιο 2020 εξελέγη Επίκουρη Καθηγήτρια (ΦΕΚ διορισμού: Γ΄ 1225/2020).  Έχει, επίσης, διδάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαμάτας, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και στη Διπλωματική Ακαδημία.

Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), της International Political Science Association, του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ταμίας) και της Association des Femmes de l’Europe Méridionale (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Από τον Ιανουάριο 2016 διατελεί αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Έχει δημοσιεύσει μελέτες ως επί το πλείστον για ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • Η Πρόσβαση των Ευρωπαίων Πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση και οι Περιορισμοί της, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2009.
 • «Η Ιθαγένεια ως Προϋπόθεση για την Πρόσβαση σε Θέσεις Απασχόλησης στους ΟΤΑ», Το Σύνταγμα, 36(1)/2010, 3-38.
 • “The Access of EU Citizens to the Public Service. A Comparative Analysis”, Review of European Studies, 2(2)/2010, 18-34.
 • «Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες των Υφυπουργών στην Οργάνωση και Λειτουργία του Κυβερνητικού Μηχανισμού στην Ελλάδα», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2/2010,  239-254.
 • «Συμμορφώνεται η Διοίκηση προς τις Αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων;», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, ΚΓ΄(I)/2010, 1-20 [σε συνεργασία].
 • «Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης - Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης: Η Πραγματικότητα των Διαμεσολαβητικών αυτών Θεσμών», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, ΚΔ΄(IΙΙ)/2011, 256-261.
 • Διοικητική Επιστήμη Ι: Δημόσια Διοίκηση. Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, Ε΄ έκδοση, 2012 [σε συνεργασία].
 • «Τα Προβλήματα Συντονισμού και η Συλλογικότητα στη Λειτουργία της Κυβέρνησης» στο συλλογικό έργο Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί. Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου ΙΙ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2013, 271-295.
 • «Συνταγματική Αναθεώρηση και Δημόσια Διοίκηση» στο συλλογικό έργο Κατσίγιαννης Φ.Θ., Ν. Μαρούλη, Β. Μπουκουβάλα και Μ. Ειρηνάκη, επιμ., Τιμητικός Τόμος για τα 50 Χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2015, 275-292.
 • “Aspects of Judicial Activism in Greek Political and Administrative Culture”, Ius Publicum Network Review, 1/2015 [σε συνεργασία].
 • “Des aspects de collégialité dans le fonctionnement du gouvernement grec: Le cas des gouvernements de coalition à l’époque du Mémorandum”, International Public Administration Review, 13(2)/2015, 37-66.
 • “Reform of Public Administration in Greece; Evaluating Structural Reform of Central Government Departments in Greece: Application of the DEA Methodology”, GreeSE Paper No 97, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, London: The London School of Economics and Political Science, February 2016 [σε συνεργασία].
 • «Η Αναδιοργάνωση των Δομών της Κεντρικής Διοίκησης του Κράτους και η Πρόκληση Σύγκλισης με τις Υποχρεώσεις της Χώρας στο Πλαίσιο των Μνημονίων Συνεργασίας» στο συλλογικό έργο Βέρνυ Σ. και Αντ. Κόντης, επιμ., Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Οι Πολλαπλές Κρίσεις και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος – Τιμητικός Τόμος για τον Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη, Αθήνα: Παπαζήσης, 2017, 813-830.
 • «Η Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Δημόσιων Υπαλλήλων. Επαγγελματισμός έναντι Πολιτικοποίησης», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 44(1)/2018, 49-75.
 • «Άρθρο 41 (Δικαίωμα χρηστής διοίκησης), Άρθρο 42 (Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα), Άρθρο 43 (Διαμεσολαβητής), Άρθρο 44 (Δικαίωμα αναφοράς)» στο συλλογικό έργο Τζέμος Β.Γ., επιμ., Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερμηνεία κατ’ Άρθρο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2η έκδοση, 2019, 479-515.
 • «Η Διαδικασία Επιλογής της Ηγεσίας των Ανεξάρτητων Αρχών και το Ενδεχόμενο της Αρνησικυρίας» στο συλλογικό έργο Μπάλτα Ευαγγ. Γ., επιμ., Δημόσια Διακυβέρνηση: Προοπτικές και Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τομέα Διοικητικής Επιστήμης Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2019, 309-323 [σε συνεργασία].
 • «Σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής Εξουσίας» στο συλλογικό έργο Σωτηρόπουλος Δ.Α. και Β. Νταλάκου, επιμ., Το Σύγχρονο Διοικητικό Σύστημα στην Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις ΕΑΠ, 2021, 75-97.
 • «Η Διοίκηση στο Επίκεντρο: Η Οπτική των Ελεγκτικών Σωμάτων, 1998-2019» στο συλλογικό έργο Σπανού Κ., επιμ., Η Διοίκηση στο Επίκεντρο: Προκλήσεις και Προσδοκίες του Θεσμικού Περιβάλλοντος, Αθήνα: Παπαζήσης, 2022, 209-241.
 • «Αξιολόγηση στο Δημόσιο» στο συλλογικό έργο Τζέμος Β.Γ., επιμ., ΑΣΕΠ και Δίκαιο Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2023, 593-633.
 • Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και το Ανθρώπινο Δυναμικό της, Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ, 2023 [σε συνεργασία].

Μετέχει στον συντονισμό της έκδοσης του περιοδικού Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης και επιμελείται της επιστημονικής σειράς ‘Διοίκηση και Κοινωνία’ των εκδόσεων Σάκκουλα.