Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιδρύθηκε το 1995 υπό τον τίτλο «Κράτος και Δημόσια Πολιτική». Το 2014 αναμορφώθηκε και μετονομάσθηκε σε «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» (βλ. ΥΑ 206770/Ζ1/18.12.2014 - ΦΕΚ 3539/B'/30.12.2014), ενώ το 2018 επανιδρύθηκε υπό τον ίδιο τίτλο (βλ. ΥΑ 831/2.7.2018 - ΦΕΚ 3325/Β'/10.08.2018), σύμφωνα με τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση και εξειδίκευση στις συμπληρωματικές γνωστικές περιοχές του δημόσιου δικαίου και της δημόσιας πολιτικής. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην ανάλυση και κατανόηση, μέσα από μια διεπιστημονική θεώρηση, των βασικών αλλαγών που συντελούνται στον ρόλο, τα νομικά θεμέλια και τους θεσμούς, καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία του σύγχρονου κράτους.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» απευθύνεται σε ευρύ κύκλο επιστημόνων στον οποίο περιλαμβάνονται:

- πτυχιούχοι των Σχολών/Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών, και Νομικών Επιστημών, των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όπως επίσης των Σχολών Κοινωνικών και, συναφώς, Ανθρωπιστικών Επιστημών, αλλά και των Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

- απόφοιτες/οι Σχολών/Τμημάτων των μέχρι πρότινος Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα

- απόφοιτες/οι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ανεξαρτήτως βασικού τίτλου σπουδών

- φοιτήτριες/ητές που οφείλουν έως δύο (2) μαθήματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστούν πτυχιούχοι των ως άνω Σχολών/Τμημάτων στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο (Σεπτεμβρίου).

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συναντά, επιτρέπει την επιλογή φοιτητριών/τών με υψηλές προδιαγραφές από ευρεία δεξαμενή υποψηφίων.

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΣ βρείτε εδώ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2024-25

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2024-25: βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/prokhry3h-eisagwghs-newn-foithtwn-2024.html

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΔΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΔΩ

Οι υποψήφιες/οι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. Προκήρυξη 2024-25) θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα (βλ. "Ανακοινώσεις" και "Επιλογή Υποψηφίων") και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχουσών/όντων στη διαδικασία επιλογής.