Αρχική σελίδα » ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Επιλογή Υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών, και Νομικών Επιστημών, πτυχιούχοι των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών καθώς και πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και συναφών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές που οφείλουν έως δύο (2) μαθήματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστούν πτυχιούχοι στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30) συνολικά.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2018-19

Βρείτε την Προκήρυξη Εισαγωγής Νέων Φοιτητών για το ακ. έτος 2018-19 εδώ.

Βρείτε το έντυπο της αίτησης εδώ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για φοίτηση στο ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» και η επιλογή τους περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

Α. Αξιολόγηση του φακέλλου:

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7,00, είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,00 και μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 7 σε τρία (3) προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική).

Η αξιολόγηση του φακέλου γίνεται από τη Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής και ισοδυναμεί με 25% του συνολικού βαθμού.

            i. Ο βαθμός του πτυχίου μοριοδοτείται ανάλογα με το βαθμό του υποψηφίου.

            ii. Αξιολογείται η επαγγελματική και η ερευνητική εμπειρία, καθώς και τυχόν δημοσιεύσεις.

Β. Γραπτή εξέταση για τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της Α' φάσης:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 23 Οκτωβρίου 2018, έναρξη 14:00 η ώρα
(H ονομαστική λίστα των υποψηφίων που καλούνται σε γραπτή εξέταση, καθώς και ο χώρος  της εξέτασης, ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ: βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/grapth-eisagwgikh-e3etash-ypochfiwn-foithtwn-2018.html)

Η ύλη εμπεριέχεται σε ενδεικτική βιβλιογραφία. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται: α) σε ένα θέμα γενικής επιστημονικής παιδείας και β) σε ένα θέμα, το οποίο μπορούν να επιλέξουν από δύο (2) προτεινόμενα, ανάλογα με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική).

Η εξέταση ισοδυναμεί με το 50% του συνολικού  βαθμού.

Την ίδια ημέρα της γραπτής εξέτασης πραγματοποιείται και γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα για εκείνους τους υποψηφίους που δεν έχουν προσκομίσει αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής σε επίπεδο  Proficiency (Γ2).

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις δεν σημαίνει και αποδοχή της πληρότητας του φακέλλου των υποψηφίων.

Γ. Συνέντευξη:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ: 1 Νοεμβρίου 2018, έναρξη 10:00 η ώρα

(H ονομαστική λίστα των υποψηφίων που καλούνται σε προφορική συνέντευξη, καθώς και ο χώρος  της, ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ: dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/programma-synentey3ewn-ypochfiwn-foithtwn-2018.html)

Στη φάση αυτή συμμετέχουν οι πενήντα (50) πρώτοι βάσει της γραπτής εξέτασης εν όψει της τελικής επιλογής των τριάντα (30) κατ' ανώτατο όριο μεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ.

Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. σε ομάδες  υποψηφίων. Στο πλαίσιο της συνέντευξης εξετάζονται οι αναλυτικές και κριτικές ικανότητες των υποψηφίων, καθώς και η προοπτική επιτυχούς πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών.

Η συνέντευξη ισοδυναμεί με το 25% του συνολικού βαθμού.

Συντονιστική Επιτροπή:

Ν.-Κ. Χλέπας, Διευθυντής του ΠΜΣ

Αντ. Μακρυδημήτρης, Αναπλ. Διευθυντής του ΠΜΣ

Κ. Σπανού

Ι. Τασόπουλος

Μ-Ηλ. Πραβίτα