Αρχική σελίδα » ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Επιλογή Υποψηφίων

Βρείτε την Προκήρυξη Εισαγωγής Νέων Φοιτητών για το ακ. έτος 2016-17 εδώ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για φοίτηση στο ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» και η επιλογή τους περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

Α. Αξιολόγηση του φακέλλου:

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,50, είτε -ανεξαρτήτως βαθμού πτυχίου- μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 7,00 σε τουλάχιστον  πέντε (5) προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική).

Η αξιολόγηση του φακέλου γίνεται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιλογής και ισοδυναμεί με 25% του συνολικού βαθμού.

            i. Ο βαθμός του πτυχίου μοριοδοτείται ανάλογα με το βαθμό του υποψηφίου («Καλώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα»).

            ii. Αξιολογείται η επαγγελματική και η ερευνητική εμπειρία, καθώς και τυχόν δημοσιεύσεις.

Β. Γραπτή εξέταση για τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις της Α' φάσης:

Η ύλη εμπεριέχεται σε ενδεικτική βιβλιογραφία. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται: α) σε ένα θέμα γενικής επιστημονικής παιδείας και β) σε ένα θέμα, το οποίο μπορούν να επιλέξουν από δύο (2) προτεινόμενα, ανάλογα με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική).

Η εξέταση ισοδυναμεί με το 50% του συνολικού  βαθμού.

Την ίδια ημέρα της γραπτής εξέτασης πραγματοποιείται και γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα για εκείνους τους υποψηφίους που δεν έχουν προσκομίσει αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής σε επίπεδο  Proficiency.

Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις δεν σημαίνει και αποδοχή της πληρότητας του φακέλλου των υποψηφίων.

Την ανακοίνωση για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις βρείτε στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/grapth-eisagwgikh-e3etash-ypochfiwn-foithtwn-or8i-epanalhch.html ).

Γ. Συνέντευξη:

Στη φάση αυτή συμμετέχουν οι πενήντα (50) πρώτοι βάσει της γραπτής εξέτασης εν όψει της τελικής επιλογής των τριάντα (30) κατ' ανώτατο όριο μεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ.

Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής του Π.Μ.Σ. σε ομάδες  υποψηφίων. Στο πλαίσιο της συνέντευξης εξετάζονται οι αναλυτικές και κριτικές ικανότητες των υποψηφίων, καθώς και η προοπτική επιτυχούς πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών.

Η συνέντευξη ισοδυναμεί με το 25% του συνολικού βαθμού.

Την ανακοίνωση για συμμετοχή σε προφορικές συνεντεύξεις βρείτε στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/synentey3h-ypochfiwn-foithtwn.html ).

Επιτροπή Επιλογής:

Τακτικά μέλη: Γ. Γιαννακούρου (Διευθύντρια του ΠΜΣ), Ν.-Κ. Χλέπας, Μ-Η. Πραβίτα.

Αναπληρωματικά μέλη: Γ. Σωτηρέλης (Δ/ντής του Τομέα Διοικ. Επιστήμης & Δημοσίου Δικαίου), Χ. Κουταλάκης.