Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητριών και Φοιτητών

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι εγγεγραμμένες/οι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλες τις παροχές που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Κανονισμός Παραπόνων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης στην ελληνική ή/και, για ορισμένα από αυτά, στην αγγλική γλώσσα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ο έλεγχος ασκείται με ευθύνη των διδασκόντων και της γραμματείας του ΠΜΣ.  Φοιτητές των οποίων οι απουσίες υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των διδαχθεισών ωρών κάθε μαθήματος δεν δικαιούνται να εξεταστούν και υποχρεούνται σε επανεγγραφή, ως υπεράριθμοι (επανακαταβάλλοντας την εισφορά φοίτησης), και σε εκ νέου παρακολούθηση του ακαδημαϊκού έτους (των δύο εξαμήνων). Φοιτητές οι οποίοι, λόγω απουσιών, έχουν επανεγγραφεί στο Α’ έτος σπουδών και εκ νέου υπερβαίνουν το ανώτατο  όριο απουσιών (20% ενός μαθήματος), διαγράφονται.

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής επιτρέπεται η αντικατάσταση ενός από τα μαθήματα επιλογής, με μάθημα άλλου ΠΜΣ του Τμήματος. Στο μάθημα αυτό αναγνωρίζονται 7,5 ECTS.

Η μη υποβολή διπλωματικής εργασίας εντός των προθεσμιών που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος, συνιστά λόγο διαγραφής από το Πρόγραμμα.

Οι κανόνες που διέπουν το ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική" έως το 2023-24 αποτυπώνονται:

- στην Απόφαση επανίδρυσης (βλ. ΥΑ 831/2.7.2018 - ΦΕΚ 3325/Β'/10.08.2018)

- στον Κανονισμό του ΠΜΣ (βλ. Απόφαση 854 Συγκλήτου ΕΚΠΑ)

- στον Κανονισμό Δεοντολογίας (βλ. Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ΕΚΠΑ).

Οι κανόνες που θα διέπουν το ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική" εφεξής αποτυπώνονται:

- στην Απόφαση επανίδρυσης (βλ. ΥΑ 831/2.7.2018 - ΦΕΚ 3325/Β'/10.08.2018)

- στον Κανονισμό του ΠΜΣ (βλ. Τροποποίηση του Κανονισμού)

- στον Κανονισμό Σπουδών

- στον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

- στον Κανονισμό Δεοντολογίας (βλ. Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής ΕΚΠΑ).