Αρχική σελίδα » ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθιστώντας το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας – τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα – στους σπουδαιότερους τομείς και τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Επιπροσθέτως, το Τμήμα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για όλο το προσωπικό και τα μέλη της πανεπιστημιακής του κοινότητας.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης δεσμεύεται για την υιοθέτηση της εν λόγω Πολιτικής Ποιότητας, και από το ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική», το οποίο προσφέρει και θα προσφέρει στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Μέσα από την ως άνω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός τού εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προωθείται η αποστολή και το αντικείμενό του, καθώς επίσης η πραγμάτωση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω, και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού του.

 

Πολιτική ποιότητας

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης