Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» διαρκεί δεκαοκτώ (18) μήνες. Κατά το πρώτο εξάμηνο τίθενται οι βάσεις μέσω ενός κοινού κορμού μαθημάτων.  Κατά το δεύτερο εξάμηνο, προσφέρονται πιο εξειδικευμένα μαθήματα, σε επιλεγμένα παιδία Δημοσόυ Δικαίου και Δημόσιας Πολιτικής. Κατά το τρίτο εξάμηνο ολοκληρώνεται η φοίτηση στο Πρόγραμμα με την εκπόνηση και την επιτυχή προφορική υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας.

  Μαθήματα:

Το Α΄ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα:

Το Β’ εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα, από τα οποία κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να επιλέγει ένα (1) εκ των δύο (2) προσφερομένων είναι τα εξής:

Τα μαθήματα επιλογής, από τα οποία κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να επιλέξει τρία (3) είναι τα εξής;

Οι πιστωτικές μονάδες για κάθε μάθημα είναι 7,5 ECTS, δηλαδή σύνολο 30 ECTS ανά εξάμηνο.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου. 

Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών στο πεδίο κάθε μαθήματος ορίζεται από τους διδάσκοντες. Οι εξετάσεις στα μαθήματα διεξάγονται κατά τους μήνες Φεβρουαρίου και Ιουνίου. Οι επαναληπτικές εξετάσεις για τα μαθήματα στα οποία οι φοιτητές δεν προσήλθαν ή απορρίφθηκαν διεξάγονται τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Επιτυχών στην εξέταση κάθε μαθήματος θεωρείται όποιος συγκεντρώνει το ήμισυ τουλάχιστον των διδακτικών μονάδων που αντιστοιχούν στο μάθημα (π.χ. σε μάθημα δέκα διδακτικών μονάδων όποιος συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον 5/10)

Εκτός από τα προσφερόμενα μαθήματα πραγματοποιούνται διαλέξεις- σεμινάρια από προσκεκλημένους ομιλητές σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Τα μέλη του Τομέα είναι στη διάθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε ζήτημα που τους απασχολεί. Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Σύμβουλοι Σπουδών, ένας για κάθε φοιτητή, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να απαντήσουν ειδικότερα ερωτήματα και προβληματισμούς σε σχέση με τις μεταπτυχιακές σπουδές και να καθοδηγήσουν τους φοιτητές προκειμένου η φοίτησή τους να αποβεί όσο το δυνατόν πιο παραγωγική.

Τέλος, οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο «Εργαστήριο Πληροφορικής» σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται.