Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

Υποχρεωτικά μαθήματα Α΄ εξαμήνου

 [κωδ. 104] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διδάσκοντες: Αντώνης Μακρυδημήτρης, Ομ. Καθηγητής και  Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Επ. Καθηγήτρια

Περιγραφή μαθήματος

Πρωταρχική επιδίωξη της σειράς των μαθημάτων είναι να εκθέσει κριτικά και να συζητήσει με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές ορισμένες από τις βασικότερες θεσμικές δομές και πρακτικές στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης. Αντικείμενο των εισηγήσεων είναι η συστηματική ανάλυση του ρόλου της δημόσιας διοίκησης στην οικονομική και κοινωνική συγκυρία, οι κύριες δράσεις και λειτουργίες που αναλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται στη δημόσια σφαίρα, η συμβολή της Διοίκησης στα συστήματα διακυβέρνησης, τα αποτελέσματα και τις πολιτικές που αυτά παράγουν και εφαρμόζουν, όπως επίσης η νέα μεθοδολογία διοίκησης δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, η οποία προσιδιάζει στη φύση και την αποστολή τους. Συναφώς, διερευνώνται οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική, αλλά και την ποιοτική (περιλαμβανομένης της ηθικής και της νομιμότητας) διοικητική δράση στην παρούσα φάση της ιστορικής δυναμικής, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας.

Το μάθημα αποσκοπεί:

 • στην ανάδειξη των κυριότερων παραμέτρων της οργάνωσης και λειτουργίας του διοικητικού συστήματος της χώρας
 • στην εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις στον χώρο της δημόσιας διοίκησης.

 Περιεχόμενο μαθήματος

1.       Κυβερνήσεις συνεργασίας και συντονισμός του κυβερνητικού έργου

2.       Δημόσια πολιτική της καλύτερης νομοθέτησης

3.       Εποπτεία επί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης: νομοθετικές προβλέψεις και διοικητική πρακτική

4.       Διαμεσολαβητικοί θεσμοί σε επίπεδο αυτοδιοίκησης

5.       Αρχή της αξιοκρατίας και συγκρότηση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης

6.       Επιλογή διοικήσεων στο Δημόσιο: επαγγελματισμός vs. κομματικοποίησης

7.       Σύγχρονο υπόδειγμα διοίκησης για τον δημόσιο τομέα

8.       Διαδικασίες ελέγχου της δημόσιας διοίκησης και συμμόρφωση

9.       Η οριοθέτηση του δημόσιου τομέα υπό συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης

10.     Διοικητική σύγκλιση και ευρωπαϊκός διοικητικός χώρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:

 • έχουν αφομοιώσει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ελληνικού πολιτικοδιοικητικού συστήματος
 • έχουν κατανοήσει τη σημασία του κέντρου διακυβέρνησης για τη συνοχή της κυβέρνησης
 • έχουν αντιληφθεί τον ρόλο της Διοίκησης στο πλαίσιο της ρυθμιστικής διακυβέρνησης, στον προγραμματισμό και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής
 • είναι σε θέση να εξετάζουν σφαιρικά τις παθογένειες που παρατηρούνται στη στελέχωση και λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού της χώρας, να τις αξιολογούν, να ερμηνεύουν τα ελλείμματα υλοποίησης στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής και να αναπτύσσουν εναλλακτικές, τεκμηριωμένες προτάσεις προκειμένου για την αντιμετώπισή τους.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Μακρυδημήτρης Αντ. (2013), Διοικητική Επιστήμη ΙΙ: Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων, Ε΄ έκδ., Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας.
 • Μακρυδημήτρης Αντ. (2006), Κράτος των Πολιτών. Προβλήματα Μεταρρύθμισης και Εκσυγχρονισμού, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνης.
 • Μακρυδημήτρης Αντ. και Ν. Μιχαλόπουλος [επιμ.] (2000), Εκθέσεις Εμπειρογνωμόνων για τη Δημόσια Διοίκηση, 1950-1998, Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Μακρυδημήτρης Αντ. και Μ.-Ηλ. Πραβίτα (2012), Διοικητική Επιστήμη Ι: Δημόσια Διοίκηση, Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης, Ε΄ έκδ., Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας.
 • Μιχαλόπουλος Ν. (2003), Από τη Δημόσια Γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management, Αθήνα: Παπαζήσης.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών διεξάγεται βάσει αφενός της συμμετοχής τους στο μάθημα και αφετέρου της από μέρους τους εκπόνησης εργασίας, η οποία παρουσιάζεται προφορικά, κατόπιν κατατίθεται δε σε πιο ολοκληρωμένη μορφή και γραπτά.