Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

Υποχρεωτικά μαθήματα Α΄ εξαμήνου

 [κωδ. 104] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διδάσκουσα: Μ.-Η. Πραβίτα - Λέκτωρ

Βασική επιδίωξη της σειράς των μαθημάτων είναι να εκθέσει κριτικά, να εξοικειώσει τους σπουδαστές και να συζητήσει μαζί τους ορισμένες από τις επικρατούσες κατευθύνσεις, τάσεις και πρακτικές στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης. Αντικείμενο των εισηγήσεων είναι η κριτική διερεύνηση του ρόλου της δημόσιας διοίκησης στην οικονομική και κοινωνική συγκυρία, οι βασικές δράσεις και λειτουργίες που αναλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται στη δημόσια σφαίρα, η συμβολή της διοίκησης στα συστήματα διακυβέρνησης, τα αποτελέσματα και τις πολιτικές που αυτά παράγουν και εφαρμόζουν, καθώς και η νέα μεθοδολογία διοίκησης δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, η οποία προσιδιάζει στη φύση και την αποστολή τους. Συναφώς, εξετάζονται οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική, αλλά και την ποιοτική (περιλαμβανομένης της ηθικής και της νομιμότητας) δράση της διοίκησης στην παρούσα φάση της ιστορικής δυναμικής, αλλά και της διεθνούς συνεργασίας.

Διάγραμμα θεματολογίας:

1. Η οριοθέτηση του δημοσίου τομέα

i. Κρατικές λειτουργίες και παρεμβατισμός

ii. Το συνταγματικό πλαίσιο και η πολιτική

iii. Το νόημα της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού

2. Προς την αλλαγή ‘παραδείγματος’ στη διοίκηση των δημοσίων υπηρεσιών

i. Αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίηση και τα όριά τους

ii. Το νέο υπόδειγμα διοίκησης για τον δημόσιο τομέα (new public management)

iii. Προοπτικές και δυσχέρειες εφαρμογής

3. Ελληνική και διεθνής εμπειρία

i. Η τέχνη της διοίκησης

ii. Η εμπειρία από την Ελλάδα

iii. Συμπεράσματα

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  • Μακρυδημήτρης Αντ., Ν. Μιχαλόπουλος (επιμ.), Εκθέσεις Εμπειρογνωμόνων για τη Δημόσια Διοίκηση, 1950 - 1998, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2000.
  • Μακρυδημήτρης Αντ., Κράτος των Πολιτών. Προβλήματα Μεταρρύθμισης και Εκσυγχρονισμού, εκδ. Α.Α. Λιβάνης, Αθήνα 2006.
  • Μακρυδημήτρης Αντ., Μ.-Ηλ. Πραβίτα, Διοικητική Επιστήμη Ι: Δημόσια Διοίκηση, Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης, Ε΄ έκδ., εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2012.
  • Μακρυδημήτρης Αντ., Διοικητική Επιστήμη ΙΙ: Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων, Ε΄ έκδ., εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013.
  • Μιχαλόπουλος Ν., Από τη Δημόσια Γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2003.

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση της απόδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών διεξάγεται βάσει αφενός της συμμετοχής τους στο μάθημα και αφετέρου της από μέρους τους εκπόνησης εργασίας, η οποία παρουσιάζεται προφορικά και κατόπιν κατατίθεται σε πιο ολοκληρωμένη μορφή και γραπτά.