Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου » Θεσμοί και πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος

Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου

[κωδ. 211] ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διδάσκουσα: Γεωργία Γιαννακούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει αναχθεί, μετά το 1970, σε αντικείμενο ιδιαίτερης δημόσιας πολιτικής σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, έχει διαμορφωθεί ένα πλέγμα θεσμών, νομικών κανόνων και άλλων εργαλείων που καλύπτουν όλο το γνωστό φάσμα περιβαλλοντικών προβλημάτων και απειλών.

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται η γένεση, η εξέλιξη και η σύγχρονη ταυτότητα της πολιτικής περιβάλλοντος, καθώς και οι φορείς και τα βασικά μέσα άσκησής της. Συναφώς, εξετάζεται και η σχέση, αλληλεξάρτηση και όσμωση μεταξύ διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμών περιβαλλοντικής προστασίας, στο πλαίσιο, ιδίως, της ελληνικής περίπτωσης. Μέσα από την ανάλυση επιλεγμένων τομέων περιβαλλοντικής παρέμβασης   (εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προστασία φύσης, διαχείριση υδάτων, διαχείριση αποβλήτων κ.λπ.), επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές έννοιες, αρχές και εργαλεία του διεθνούς, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου περιβάλλοντος καθώς και η κριτική αποτίμηση της εφαρμογής των σχετικών πολιτικών στην Ελλάδα. 

Το μάθημα διεξάγεται με παραδόσεις, σε συνδυασμό με την παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη φοιτητικών εργασιών που πραγματεύονται επιμέρους θέματα της διδασκόμενης ύλης.  

 Βασική βιβλιογραφία

 • Γιαννακούρου, Γ., «Η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και η ελληνική δημόσια διοίκηση», στο Α. Πασσάς - Θ. Τσέκος (επιμ), Εθνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η ελληνική εμπειρία, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2009, Σειρά: Δημόσια Πολιτική και Θεσμοί -1, σ. 341-367. 
 • Γιαννακούρου, Γ., Γ. Κρεμλής,, Γλ. Σιούτη, (επιμ.), Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. 1981-2006, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2007.
 • Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, Α., Οι νέοι μηχανισμοί περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003.
 • Δελλής, Γ., Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος. Οι διαστάσεις της προστασίας του περιβάλλοντος στην κοινοτική έννομη τάξη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1998.
 • Δημητρακόπουλος, Ι., Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η βασική κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2003. 
 • Δούση, Ε., «Ο εξευρωπαϊσμός της ελληνικής περιβαλλοντολογικής πολιτικής» στο Ν. Μαραβέγιας (επιμ.), Εξευρωπαϊσμός στον Μεσογειακό χώρο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011, σελ. 286-295.
 • Καζάκος, Π., «Ο εξευρωπαϊσμός της δημόσιας πολιτικής. Η εθνική περιβαλλοντολογική πολιτική ανάμεσα σε εθνικές παράγοντες και υπερεθνικές δεσμεύσεις» στο Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τευχ. 13, Αθήνα 1999, σελ. 83-122.
 • Καράκωστας, Ι., Περιβάλλον και Δίκαιο. Δίκαιο Διαχείρισης και Προστασίας των Περιβαλλοντικών Αγαθών, β’ έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2006.
 • Κουτούπα-Ρεγκάκου Ε., Δίκαιο του Περιβάλλοντος, γ΄ έκδοση,  εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008.
 • Παπαδημητρίου, Γ. (επιμ.), Η κοινωνία των πολιτών και η εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου, Νόμος και Φύση-20, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2007.
 • Παπαδημητρίου, Γ. (επιμ.), Η διείσδυση του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα–Κομοτηνή 1994.
 • Σιούτη, Γλ., «Το περιβαλλοντικό Σύνταγμα μετά την αναθεώρηση του 2001», στο Ξ. Κοντιάδης (επιμ.) Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2006, σ. 421- 460.
 • Σιούτη, Γλ., Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, β’ έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2011.
 • Σκούρτος, Μ., Κ. Σοφούλης (επιμ.), Η Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ελλάδα, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 1995.
 • Τάχος, Α., Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006.

Δικτυακοί Τόποι

Ελληνικοί Δικτυακοί Τόποι:

 Ευρωπαϊκές Δικτυακές Πύλες και Ιστότοποι:

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται βάσει των εκπονούμενων εργασιών και της συμμετοχής των φοιτητών στα πραγματοποιούμενα σεμινάρια.