Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου » Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου

[κωδ. 210]  ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διδάσκων: Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας, Καθηγητής

Περιγραφή μαθήματος

Πρόκειται για μάθημα εμβάθυνσης στους θεσμούς και την πολιτική της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκριτική προσέγγιση των θεσμών αυτών στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την προβληματική της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδίως με τις μεταρρυθμιστικές δυναμικές που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στις ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από την αξιοποίηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και μέσα από την εκπόνηση σχετικών εργασιών για επίκαιρα θέματα. Η θεματολογία των εργασιών επιλέγεται με τρόπο που να συνδυάζει την εμβάθυνση σε συγκεκριμένες πτυχές της αυτοδιοίκησης με θεωρητικές προσεγγίσεις και τον γενικότερο επιστημονικό διάλογο για τους πολιτικούς και διοικητικούς θεσμούς, τις σχέσεις τους με τους πολίτες και την κοινωνία, αλλά και το ρόλο τους στη σύγχρονη δημοκρατία.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/ήτρια θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσει σε μεγαλύτερο βάθος τους βασικούς θεσμούς και τις λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, καθώς και τα πολλαπλά ζητήματα που, συχνά, αναδεικνύει η εφαρμογή τους στην πράξη
 • πραγματοποιεί με σχετική άνεση μια συγκριτική προσέγγιση της ιστορίας, των θεσμών και των πολιτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Ευρωπαϊκό χώρο
 • αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα των μεταρρυθμίσεων και αλλαγών που έχουν συντελεστεί ή βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • πραγματεύεται, στο πλαίσιο ατομικής εργασίας, ειδικότερα πολιτικά και διοικητικά, νομικά και θεσμικά ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος, με συνδυασμό πρωτογενών πηγών (νομοθεσία, νομολογία, επίσημες εκθέσεις, εμπειρικές έρευνες, κ.λπ.) και θεωρητικής βιβλιογραφίας.

 Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Hubert Heinelt/ Nikos Hlepas (2006), “Typologies of Local Government Systems” , in:  Henry Back, Hubert Heinelt, Annick Magnier (Eds.), The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy, VS Wiesbaden  pp.21-42. 
 • Sellers, J. & Lidström, A. (2007) Decentralization, Local Government, and the Welfare State. Governance  20: 609–632.
 •  Harald Baldersheim/ Lawrence E. Rose (Ed.),  Territorial Choice. The politics of Boundaries and Borders, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire 2010
 •  John Loughlin/ Frank Hendriks/ Anders Lidstrom (Eds.),  The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford University Press 2011 
 • Hubert Heinelt/ Xavier Bertrana (Eds.), The second tier of local government in Europe. Provinces, Counties, Departments and Landkreise in Comparison, Routledge, London and New York 2011
 •  Angel-Manuel Moreno (ed.),  Local Government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective, Instituto Nacional de Administracion Publica, Madrid 2012, 
 • Bjorn Egner/ Sweeting Danid/ Klok Peter-Jan (Eds.), Local Councilors in Europe, Springer VS, Wiesbaden 2013
 • Kuhlmann, S. and Wollmann H. (2014), Introduction to Comparative Public Administration. Administrative Systems and Reforms in Europe, Cheltenham, Edward Elgar.
 • Nikos Hlepas, "The Quality of the National Institutional Environment of EU and Neighbouring Countries in Comparative Perspective" in:  Javier Albarracín SEARCH Research and Assessment on Euro-Mediterranean Relations, European Institute of the Mediterranean (IEMed.) Barcelona 2015, pp. 193-230 

Οργάνωση μαθήματος και Αξιολόγηση

Το μάθημα προσανατολίζεται στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών, οι οποίοι παρουσιάζουν γραπτές εργασίες και παρεμβάσεις. Η αξιολόγηση γίνεται με ένα συνδυασμό συντελεστών που περιλαμβάνουν γραπτή εργασία, την παρουσίασή της, κριτικές παρεμβάσεις σε εργασίες άλλων φοιτητών και τη συμμετοχή στο μάθημα.

·    Νομοθεσία

·    Νομολογία

·    Εκπαιδευτικό Υλικό