Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο)

Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου

[κωδ. 219] ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

(σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο)

Διδάσκων: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής

(δεν προσφέρεται κατά το ακ. έτος 2023-24)

Περιγραφή μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται οι βασικές έννοιες καθώς και η γένεση και εξέλιξη του δικαίου της προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Μετά την προαναφερθείσα εισαγωγική προσέγγιση εξετάζεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία ερμηνεύεται κατ’ άρθρον υπό το φως της πλούσιας νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην κατανόηση:

 • της οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΣΔΑ
 • του νομικού καθεστώτος που διέπει τα επιμέρους δικαιώματα, τα οποία προστατεύει η ΕΣΔΑ και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής:

 • κατανοεί τις βασικές έννοιες και ρυθμίσεις της ΕΣΔΑ
 • αποκτά εξοικείωση με τη νομολογία του ΕΔΔΑ
 • αναπτύσσει δεξιότητες ατομικής ή και συλλογικής έρευνας στο οικείο πεδίο

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Κτιστάκη, Στ., Η εφαρμογή της ΕΣΔΑ από το ΣτΕ, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2009.
 • Περράκης, Στ., Διαστάσεις της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 1991.
 • Ρούκουνας, Εμμ., Διεθνής προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδ. Εστία, Αθήνα 1995.
 • Ταγαράς, Χ., Μηχανισμοί Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1992.
 • Χρυσανθάκης, Χ., Ζητήματα έννομης προστασίας υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ, ΕΔΔΑ 1992.
 • Χρυσανθάκης, Χ., «Ο ελληνικός μηχανισμός παροχής δικαστικής προστασίας υπό το φως της ΕΣΔΑ», Δίκη 1991, σ. 809-822.
 • Χρυσανθάκης, Χ., Ε. Γαλάνη, Π. Πανταζόπουλος, Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007, σ. 167 επ. και 277 επ.
 • Frowein, J. A.-W. Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention, EMRK-Kommentae, 1985, 1997.
 • Jonathan, G. - Cohen, «La convention Europeene des Droits de l' Homme», Economica, 1989.
 • Sieghart, P., The International Law of Human Rights, Oxford. University Press, 1983.

Αξιολόγηση

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται βάσει των εκπονούμενων εργασιών και της συμμετοχής των φοιτητών στα πραγματοποιούμενα σεμινάρια.