Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.05.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική». Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ δεν θα υπερβαίνει τις/τους είκοσι πέντε (25). Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοτυπία δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένη βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναφερόμενο μέσο όρο σπουδών. Για ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, αναγνώριση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη προσκόμισης πιστοποιητικού αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του Κανονισμού του Προγράμματος. Για τις/τους υποψήφιες/ηφίους που οφείλουν έως και δύο (2) μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, υπεύθυνη δήλωση με επικύρωση της υπογραφής τους.
  5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων όλων των ετών.
  6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2. Σε διαφορετική περίπτωση, οι υποψήφιες/οι υποβάλλονται σε εξέταση. Για αλλοδαπές/ούς υποψήφιες/ηφίους, και αντίγραφο πιστοποιητικού ελληνομάθειας.

Συνεκτιμώνται τυχόν:

-          Συστατικές επιστολές

-          Επιστημονικές δημοσιεύσεις

-          Επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα

-          Γνώση άλλων ξένων γλωσσών, πέραν της Αγγλικής.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (http://dddp.pspa.uoa.gr), έως και 12 Ιουλίου 2024, ενώ οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται από τις/τους συντάκτριές/τες τους στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mayastoyan[at]pspa.uoa[dot]gr.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές/οί:

- πτυχιούχοι των Σχολών/Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών, και Νομικών Επιστημών, των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όπως επίσης των Σχολών Κοινωνικών και, συναφώς, Ανθρωπιστικών Επιστημών, αλλά και των Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

- απόφοιτες/οι Σχολών/Τμημάτων των μέχρι πρότινος Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα

- απόφοιτες/οι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ανεξαρτήτως βασικού τίτλου σπουδών

- φοιτήτριες/ητές που οφείλουν έως δύο (2) μαθήματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστούν πτυχιούχοι των ως άνω Σχολών/Τμημάτων στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο (Σεπτεμβρίου).

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι: α) είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7,00, β) είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,50 και μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 7,00 σε τρία (3) προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς τα αντικείμενα του ΠΜΣ, γ) είτε κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτά του ΠΜΣ, δ) είτε αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή την Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔΙ) ή τη Διπλωματική Ακαδημία. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις θα πρέπει να πληρούται η προϋπόθεση της συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου), με την εξαίρεση της αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ, όπου δεν απαιτείται συνάφεια.

Οι υποψήφιες/οι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχουσών/όντων στη διαδικασία επιλογής.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτήτριας/ητή στα λειτουργικά έξοδα ύψους επτακοσίων (700,00) ευρώ. Από την καταβολή του ανωτέρω ποσού απαλλάσσονται οι εγγεγραμμένες/οι φοιτήτριες/ητές στο Πρόγραμμα, οι οποίες/οι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 86 του νόμου 4957/2022 προϋποθέσεις.

Οι εγγεγραμμένες/οι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλες τις παροχές που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς τη φοιτητική τους ιδιότητα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το ΠΜΣ οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν είτε να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του (http://dddp.pspa.uoa.gr) είτε να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mayastoyan[at]pspa.uoa[dot]gr) ή τηλεφωνικώς (2103688967).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

 ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ ΠΡΑΒΙΤΑ


Εκτύπωση Προκήρυξης 2024 εδώ

Οδηγίες - Διευκρινίσεις υποβολής εδώ

Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής εδώ