Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

27.03.2020

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2020

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική», καλούνται οι φοιτητές/τριες Α’ έτους να υποβάλουν αίτηση έγκρισης θέματος διπλωματικής εργασίας.

Το έντυπο της αίτησης βρείτε εδώ (το πεδίο «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ» είναι υποχρεωτικό).

Η υποβολή γίνεται μέσω αποστολής του εντύπου (σε μορφή word ως συνημμένο έγγραφο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayastoyan@pspa.uoa.gr

Η προθεσμία υποβολής είναι έως την Τρίτη, 7 Απριλίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με προηγηθείσα ενημέρωση της Γραμματείας, πριν την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  συνεννόηση του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας με μέλος του Τομέα, το οποίο να είναι σύμφωνο:

α) να αναλάβει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας.

β) με τη συγκεκριμένη διατύπωση του τίτλου της διπλωματικής εργασίας.