Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.03.2022

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2022

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική», καλούνται οι φοιτητές/τριες Α’ έτους να υποβάλουν αίτηση έγκρισης θέματος διπλωματικής εργασίας.

Το έντυπο της αίτησης βρείτε εδώ (το πεδίο «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ» είναι υποχρεωτικό και μέγιστο 150-160 λέξεις).

Η υποβολή γίνεται μέσω αποστολής του εντύπου (σε μορφή word ως συνημμένο έγγραφο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayastoyan@pspa.uoa.gr

Η προθεσμία υποβολής είναι έως την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με προηγηθείσα ενημέρωση, πριν την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  συνεννόηση του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας με μέλος του Τομέα, το οποίο να είναι σύμφωνο:

α) να αναλάβει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας.

β) με τη συγκεκριμένη διατύπωση του τίτλου της διπλωματικής εργασίας.