Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.07.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Σε συνέχεια της λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών (8/7/2019), ενημερώνονται οι συμμετέχοντες υποψήφιοι ότι δύναται να συμπληρώνουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους έως την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019. Η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται στη θυρίδα «ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»» (Θεμιστοκλέους 6, ισόγειο).

Σημειώνεται ότι σε  περίπτωση υποβολής μη επικυρωμένων αντιγράφων, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου  περί γνησιότητας και πιστότητας του αντιγράφου, με γνήσιο υπογραφής του υποψηφίου επικυρωμένο σε ΚΕΠ. Επιπλέον σημειώνεται ότι οι δύο συστατικές επιστολές πρέπει να είναι πρωτότυπες, σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα και η μία τουλάχιστον να είναι από μέλος ΔΕΠ, δηλ. από Λέκτορα ή Επίκουρο Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή.

Καλή επιτυχία!

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠΗ