Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.10.2019

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 4485/2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από εισφορά φοίτησης βάσει κοινωνικών κριτηρίων (παρ. 2 αρ. 35 του Ν. 4485/2017).

Σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση, για το ακ. έτος 2019-20, δικαιούχοι είναι:

1. Οι φοιτητές Π.Μ.Σ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν), δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.863,00 ευρώ (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

2. Οι φοιτητές Π.Μ.Σ  των οποίων το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.504 ευρώ (70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

Για τους άγαμους φοιτητές άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ετών λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό τους εισόδημα.

Με τον όρο «οικογενειακό εισόδημα» νοείται το εισόδημα:

α. των μελών της οικογενείας του φοιτητή εφόσον ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος και

β. το εισόδημα του φοιτητή και της συζύγου του εφόσον είναι έγγαμος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019 στο γρ. 48 (Θεμιστοκλέους 6, 5ος όροφος) και ώρες 11:00-14:00 τα κάτωθι:

1. Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία να διευκρινίζεται η ιδιότητά του (α. Φοιτητής άγαμος, β. Φοιτητής μη εξαρτώμενο μέλος, γ. Φοιτητής εξαρτώμενο μέλος, δ. Φοιτητής έγγαμος), βλ. έντυπο αίτησης εδώ.

2. Αντίγραφα των δηλώσεων Ε1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου του, εάν είναι έγγαμος ή των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Οι ως άνω φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά, αφορούν το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο, κατά τον χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ., έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζεται η δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν πριν από την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

3. α. Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

β.  Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

γ. Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

δ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.

ε. Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, με γνήσιο υπογραφής επικυρωμένο σε ΚΕΠ, από την οποία να προκύπτει:

-          το ποσό του ατομικού/οικογενειακού εισοδήματος,

-          ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη/εισφορά φοίτησης σε άλλο Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017,

-          ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.


Για διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό εισοδημάτων, βλ. εδώ.