Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.03.2017

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ/ΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Σε συνέχεια της από 21/03/2017 απόφασης της ΓΣ του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου (κοινή συνεδρίαση με τη ΣΕ του Προγράμματος), καλούνται οι φοιτητές/τριες να υποβάλουν δήλωση του θέματος της διπλωματικής τους εργασίας, καθώς και το όνομα του μέλους του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου, το οποίο αναλαμβάνει την επίβλεψή της.

Το έντυπο της δήλωσης βρείτε εδώ.

Η υποβολή γίνεται μέσω αποστολής του εντύπου (σε μορφή word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayastoyan[at]pspa.uoa[dot]gr

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 24 Απριλίου 2016, 14:00 η ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την υποβολή του θέματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  συνάντηση του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας με το μέλος του Τομέα, ο/η οποίος/α να είναι σύμφωνος/η:

α) να αναλάβει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας.

β) με τη διατύπωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας.

Τις ώρες συνεργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Τομέα βρείτε στο σχετικό ιστότοπο  (βλ. http://dddp.pspa.uoa.gr/an8rwpino-dynamiko/didaskontes.html).