Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.03.2018

ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ/ΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 2018

Σε συνέχεια της από 20/03/2018 απόφασης της ΓΣ του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου (κοινή συνεδρίαση με τη ΣΕ του Προγράμματος), καλούνται οι φοιτητές/τριες να υποβάλουν δήλωση του τίτλου της διπλωματικής τους εργασίας, καθώς και το όνομα του μέλους του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου, το οποίο αναλαμβάνει την επίβλεψή της.

Το έντυπο της δήλωσης βρείτε εδώ.

Η υποβολή γίνεται μέσω αποστολής του εντύπου (σε μορφή word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayastoyan@pspa.uoa.gr

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 16 Απριλίου 2018, 14:00 η ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την υποβολή του τίτλου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  συνάντηση του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας με το μέλος του Τομέα, ο/η οποίος/α να είναι σύμφωνος/η:

α) να αναλάβει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας.

β) με τη συγκεκριμένη διατύπωση του τίτλου της διπλωματικής εργασίας.

Τις ώρες συνεργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Τομέα βρείτε στο σχετικό ιστότοπο  (βλ. http://dddp.pspa.uoa.gr/an8rwpino-dynamiko/didaskontes.html).