Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.09.2022

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ 2022-23

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες στη διαδικασία επιλογής νέων φοιτητών/ριών 2022-23 να προσέλθουν την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 15:00-16:00 στο κτίριο επί της οδού Θεμιστοκλέους 6 (ισόγειο) και να παραδώσουν τα ακόλουθα προς δέσμευση θέσης στο Πρόγραμμα:

  1. Τα έντυπα έγγραφα, όπως αυτά έχουν σαρωθεί και υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά τη διαδικασία επιλογής και σύμφωνα με τα απαιτούμενα της Προκήρυξης περί επικύρωσης εγγράφων, ήτοι (και με την εξής σειρά):

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Επικυρωμένο από το ΑΕΙ αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών με αναφερόμενο μέσο όρο σπουδών.

γ) Επικυρωμένο από το ΑΕΙ αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.

δ) Επικυρωμένο από το ΑΕΙ αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εάν υπάρχει, και αναλυτικής βαθμολογίας του.

ε) Επικυρωμένα αντίγραφα βεβαιώσεων αποφοίτησης, εάν υπάρχουν, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή την Εθνική Σχολή Δικαστών ή τη Διπλωματική Ακαδημία.

στ) Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2.

ζ) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

η) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν.

θ) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

Σε περίπτωση υποβολής μη επικυρωμένων αντιγράφων, όπου απαιτούνται, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του/της επιτυχόντος/ούσας, με επικύρωση γνησίου υπογραφής του/της σε ΚΕΠ, περί γνησιότητας και πιστότητας των αντιγράφων, όπου αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα (και όχι γενικευμένα, π.χ. «όλα τα προσκομιζόμενα»). Επιτυχόντες/ούσες από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρ. 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017.

  1. Ηλεκτρονικά συμπληρωμένο και εκτυπωμένο ενημερωτικό δελτίο (βλ. έντυπο εδώ) μαζί με μία φωτογραφία.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης επιτυχόντων/ουσών για έναρξη εγγραφής (δέσμευση θέσης), με νεότερη ανακοίνωση θα κληθούν οι επιλαχόντες/ούσες.

Οι βεβαιώσεις εγγραφής θα διανεμηθούν κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας και μετά την καταβολή της ανταποδοτικής εισφοράς, σε νεότερη δε ανακοίνωση θα δημοσιευτούν οδηγίες για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, φοιτητικής ασφάλειας υγείας κ.ο.κ.

Ενημερώνονται επιπλέον οι επιτυχόντες/ούσες για την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την απαλλαγή από εισφορά φοίτησης (Νόμος 4957/2022 αρθρ. 86, ΥΑ Εθνικό Διάμεσο Ισοδύναμο Εισόδημα, ΥΑ Δικαιολογητικά) και όσοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται κατά την ημέρα έναρξης εγγραφής (28/9/2022, 15:00-16:00) να προσκομίσουν τα απαραίτητα.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων και το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ