Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.10.2023

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ 2023-24

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες στη διαδικασία επιλογής νέων φοιτητών/ριών 2023-24 να προσέλθουν την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2023 και ώρες 15:00-16:00 στο κτίριο επί της οδού Θεμιστοκλέους 6 (5ος όρ., γρ. 48) και να παραδώσουν προς δέσμευση θέσης στο Πρόγραμμα:

  1. Τα ακόλουθα έντυπα έγγραφα: 

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Επικυρωμένο από το ΑΕΙ αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών με αναφερόμενο μέσο όρο σπουδών.

γ) Επικυρωμένο από το ΑΕΙ αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.

δ) Επικυρωμένο από το ΑΕΙ αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εάν υπάρχει, και αναλυτικής βαθμολογίας του.

ε) Επικυρωμένα αντίγραφα βεβαιώσεων αποφοίτησης, εάν υπάρχουν, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή την Εθνική Σχολή Δικαστών ή τη Διπλωματική Ακαδημία.

στ) Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2.

ζ) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση υποβολής μη επικυρωμένων αντιγράφων, όπου απαιτούνται, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του/της επιτυχόντος/ούσας, με επικύρωση γνησίου υπογραφής του/της σε ΚΕΠ, περί γνησιότητας και πιστότητας των αντιγράφων, όπου αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα (και όχι γενικευμένα, π.χ. «όλα τα προσκομιζόμενα»).

  1. Ηλεκτρονικά συμπληρωμένο και εκτυπωμένο ενημερωτικό δελτίο (βλ. έντυπο εδώ) μαζί με μία φωτογραφία.
  2. Απόδειξη καταβολής ανταποδοτικής εισφοράς ύψους 700,00 (επτακοσίων) ευρώ.

Η απόδειξη πρέπει να φέρει ένδειξη/αιτιολογία «ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» - ονοματεπώνυμο επιτυχόντα/ούσας».

Η κατάθεση της εισφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

  • εντός τραπεζικού καταστήματος: υποβάλλεται η πρωτότυπη –κίτρινη– απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης και όχι φωτοτυπία της.
  • ηλεκτρονική κατάθεση/μεταφορά χρημάτων: υποβάλλεται η εκτυπωμένη σχετική ηλεκτρονική απόδειξη.
  • σε ΑΤΜ: υποβάλλεται η (ίδια η) απόδειξη του μηχανήματος και όχι φωτοτυπία της.

Για τα στοιχεία του πανεπιστημιακού λογαριασμού θα αποσταλεί εντός της ημέρας μήνυμα στις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επιτυχόντων/ουσών.

Ενημερώνονται επιπλέον οι επιτυχόντες/ούσες για την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την απαλλαγή από εισφορά φοίτησης (Νόμος 4957/2022 αρθρ. 86, ΥΑ Εθνικό Διάμεσο Ισοδύναμο Εισόδημα, ΥΑ Δικαιολογητικά) και όσοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται κατά την ημέρα έναρξης εγγραφής (5/10/2023, 15:00-16:00) να προσκομίσουν τα απαραίτητα.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης επιτυχόντων/ουσών για έναρξη εγγραφής (δέσμευση θέσης), θα κληθούν οι επιλαχόντες/ούσες.

Οι βεβαιώσεις εγγραφής θα διανεμηθούν κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ θα αναρτηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ