Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.05.2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εικοσιπέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021–2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική».  Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών και Νομικών Επιστημών, πτυχιούχοι των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών, καθώς και πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και συναφών Επιστημών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές που οφείλουν έως δύο (2) μαθήματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστούν πτυχιούχοι στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι  οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Συμμετοχής.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένη βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναφερόμενο μέσο όρο σπουδών
  3. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η φοίτηση των προπτυχιακών σπουδών, υπεύθυνη  δήλωση ότι οφείλονται για τη λήψη πτυχίου έως 2 μαθήματα.
  5. Βιογραφικό σημείωμα
  6. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία από μέλος ΔΕΠ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 ή επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στο Πρόγραμμα. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά–Γερμανικά–Ιταλικά–Ισπανικά) είναι επιθυμητή.
  10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση υποβολής μη επικυρωμένων αντιγράφων, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με επικύρωση γνησίου υπογραφής του σε ΚΕΠ, περί γνησιότητας και πιστότητας του αντιγράφου.

Υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρ.34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://dddp.pspa.uoa.gr) έως και 2 Ιουλίου 2021, ενώ οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται από τους συντάκτες τους στο mayastoyan[at]pspa.uoa[dot]gr.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7,00, είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,50 και μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 7 σε τρία (3) προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ (Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων και σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.  Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr) και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων/διαγωνιζόμενων στη διαδικασία επιλογής.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα ύψους 700 ευρώ. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ είναι δυνατή η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης/υποτροφίας για την κάλυψη της εισφοράς, με ενδεχόμενη παράλληλη υποχρέωση απασχόλησης του φοιτητή σε δραστηριότητες του ΠΜΣ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις φοίτησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προβλέπονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών (βλ. http://dddp.pspa.uoa.gr/fileadmin/pspa.uoa.gr/uploads/Anakoinwseis/KANONISMOS_2018.pdf). Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλες τις παροχές και λειτουργίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την φοιτητική τους ιδιότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr), ηλεκτρονικά στο mayastoyan[at]pspa.uoa[dot]gr και τηλεφωνικά 210-3688967.    

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Εκτύπωση Προκήτυξης 2021 εδώ

Οδηγίες υποβολής εδώ

ΥΠΟΒΟΛΗ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΔΩ