Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.04.2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022–2023 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική». Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25). Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Συμμετοχής.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένη βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναφερόμενο μέσο όρο σπουδών. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η φοίτηση των προπτυχιακών σπουδών, υπεύθυνη δήλωση ότι οφείλονται για τη λήψη πτυχίου έως 2 μαθήματα.
  3. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
  4. Βιογραφικό σημείωμα.
  5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία από μέλος ΔΕΠ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν.
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 ή επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στο Πρόγραμμα. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά–Γερμανικά–Ιταλικά–Ισπανικά) είναι επιθυμητή.
  9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Σε περίπτωση υποβολής μη επικυρωμένων αντιγράφων, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με επικύρωση γνησίου υπογραφής του σε ΚΕΠ, περί γνησιότητας και πιστότητας του αντιγράφου. Υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρ.34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://dddp.pspa.uoa.gr), έως και 15 Ιουλίου 2022, ενώ οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται από τους συντάκτες τους στο mayastoyan[at]pspa.uoa[dot]gr.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών και Νομικών Επιστημών, πτυχιούχοι των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθώς και πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και συναφών Επιστημών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί φοιτητές που οφείλουν έως δύο (2) μαθήματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστούν πτυχιούχοι στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι: α) είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7,00, β) είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,50 και μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 7 σε τρία (3) προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ, γ) είτε κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ, δ) είτε αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή την Εθνική Σχολή Δικαστών ή τη Διπλωματική Ακαδημία. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει να πληρούται η προϋπόθεση της συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου).  

Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr) και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων/διαγωνιζόμενων στη διαδικασία επιλογής.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα ύψους 700 ευρώ. Από την καταβολή του ανωτέρου ποσού απαλλάσσονται οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 35 παρ. 2 του ν. 4485/2017 προϋποθέσεις.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις φοίτησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προβλέπονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών (βλ. http://dddp.pspa.uoa.gr/fileadmin/pspa.uoa.gr/uploads/Anakoinwseis/KANONISMOS_2018.pdf). Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλες τις παροχές και λειτουργίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την φοιτητική τους ιδιότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://dddp.pspa.uoa.gr), ηλεκτρονικά στο mayastoyan[at]pspa.uoa[dot]gr και τηλεφωνικά στο 210-3688967.   

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ

Εκτύπωση Προκήρυξης 2022 εδώ

Οδηγίες υποβολής εδώ

ΥΠΟΒΟΛΗ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΔΩ