Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.03.2016

Προκήρυξη Εισαγωγής Νέων Φοιτητών για το ακ. έτος 2016-17

Βρείτε την Προκήρυξη Εισαγωγής Νέων Φοιτητών για το ακ. έτος 2015-16 εδώ.

Περίοδος υποβολής: από 11 έως και 27 Απριλίου και από  12 έως και 19 Μαΐου 2016, 11:00-14:00.

Το έντυπο της αίτησης βρείτε εδώ.

Την ενδεικτική βιβλιογραφία βρείτε εδώ.

Τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Θεμιστοκλέους 6, 5ος όροφος, γρ.48) κατά τις ώρες 11:00 – 14:00.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου ή άλλου προσώπου, η συμπληρωμένη αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δύνανται να αποσταλούν ταχυδρομικά (μόνο με συστημένη επιστολή, σφραγίδα ταχυδρομείου προγενέστερη της 19ης Μαΐου 2016) στη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και  Δημόσια Πολιτική»

Θεμιστοκλέους 6, 5ος όροφος, Αθήνα 106 78

(Υπόψιν κυρίας Μάγιας Στογιάνοβα)