Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.02.2016

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενόψει της κατάθεσης ερευνητικής πρότασης ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας αναζητείται ένας/μία νέος/-α επιστήμονας με αμειβόμενη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του οποίου θα εκπονήσει ταυτόχρονα διδακτορική διατριβή. Το ερευνητικό πρόγραμμα είναι διεθνές και εστιάζει σε πολιτικές που ασκούνται στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα ο υποψήφιος διδάκτορας θα απασχοληθεί στο ελληνικό σκέλος της έρευνας η οποία αφορά στη μελέτη δημόσιων πολιτικών κατά την περίοδο της κρίσης.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας υποψηφιότητα την οποία αποστέλλουν ηλεκτρονικά (προσθέτοντας πάντοτε το επώνυμο τους με κεφαλαία ελληνικά στοιχεία σε κάθε ηλεκτρονικό αρχείο) μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα επισυνάπτονται  απλά ηλεκτρονικά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους στην ηλ. διεύθυνση: chlepanike[at]pspa.uoa[dot]gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την 18η Μαρτίου  2016 (18/03/2016), και ώρα 13:30.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι υποψηφιότητες που θα παραληφθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση chlepanike[at]pspa.uoa[dot]gr μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.       

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Από τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. Στη συνέχεια, το όνομα του/της επιλεγέντος/είσας θα συμπεριληφθεί στην ερευνητική πρόταση που θα κατατεθεί στη ΓΓΕΤ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του ΕΚΠΑ Νικόλαο-Κομνηνό Χλέπα με τη συμμετοχή της Αν. Καθηγήτριας του ΕΚΠΑ Εύης Ζαμπέτα.
 2. Αναθεώρηση της υποψηφιότητας (διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών) επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
 3. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι/-ες να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό αντίγραφο της νομίμως επικυρωμένης μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από  απλό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων  για τη συμμετοχή σε ερευνητικό έργο και παράλληλη εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι άτυπη, δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία και δεν δεσμεύει καμία πλευρά.
 5. Υποβληθείσα υποψηφιότητα, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης, δεν εξετάζεται  και απορρίπτεται.
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης και υποβολής της ερευνητικής πρότασης καθώς και εκτέλεσης του ερευνητικού έργου (σε περίπτωση ευόδωσης της ερευνητικής πρότασης) ο επιστημονικός υπεύθυνος δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεγέντος με άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων.
 7. Η επιλογή για τη συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση δεν αποτελεί ταυτόχρονα και οριστική αποδοχή προτάσεως του επιλεγέντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η αποδοχή της προτάσεως για εκπόνηση διατριβής γίνεται από τα αρμόδια όργανα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΠΕΔΔ). Η υποβολή σχετικής προτάσεως για τον επιλεγέντα σε αυτά τα αρμόδια όργανα θα γίνει μόνον εφόσον και μόλις η ερευνητική πρόταση επιλεγεί προς χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ.
 8. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης με τον/την επιλεγέντα/είσα, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου σε περίπτωση ευόδωσης της ερευνητικής του πρότασης, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
 9. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’).

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:

Ειδικότητα:

Κοινωνικές Επιστήμες

Πλήθος συνεργατών

Ένα (1) άτομο

Αντικείμενο Διατριβής

Μεταρρυθμίσεις σε δήμους και τοπικές πολιτικές

Απασχόληση στο έργο σε περίπτωση ευόδωσης της ερευνητικής πρότασης

Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση επί 36 μήνες σε ερευνητικά και υποστηρικτικά αντικείμενα που θα επιλεγούν και θα υποδειχθούν από την επιστημονική υπεύθυνη. Οι ακριβείς αποδοχές θα προσδιορισθούν μετά την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ: Κοινωνικών Επιστημών (π.χ. Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνιολογία, Νομική) ή άλλου συναφούς τμήματος.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Κοινωνικών Επιστημών
 • Άριστη γνώση αγγλικών (Proficiency και δείγμα γραπτής εργασίας)
 • Γνώση υπολογιστών

Επιθυμητά Προσόντα

 • Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης κειμένων
 • Ερευνητική Εμπειρία
 • Γνώση Γερμανικών

Έδρα  απασχόλησης:

Αθήνα

 

Νικόλαος-Κομνηνός ΧΛΕΠΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ταχ. Διευθ.: Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέττα, 6ος όροφος, γρ. 53

Τηλ.: 210 3688937

Email: chlepanike[at]pspa.uoa[dot]gr

ΤΚ 10678 Αθήνα