Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.09.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, διοργανώνουν το

8ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημών,

με θέμα:

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ: Σε αναζήτηση σύγχρονου ρόλου

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

12 και 13 Δεκεμβρίου 2019

Στόχος του συνεδρίου είναι να συναντηθούν και να διασταυρωθούν οι αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί σχετικά με τις ικανότητες και τα ελλείμματα λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, όπως αυτά καταγράφονται σε σχέση με τις απαιτήσεις και προσδοκίες του θεσμικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντός της.

Το σκεπτικό και η θεματολογία του συνεδρίου αναγνωρίζουν τη διοίκηση ως τον πυρήνα της κρατικής λειτουργίας. Οι ικανότητες και οι αδυναμίες της επηρεάζουν συνεπώς τον τρόπο με τον οποίο άλλες θεσμικές σφαίρες εντός του κράτους αλλά και στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον του επιτελούν τις δικές τους λειτουργίες και οργανώνουν τις δραστηριότητές τους.

Θέτοντας τη διοίκηση στο επίκεντρο, το συνέδριο φιλοδοξεί να ανοίξει έναν διάλογο στο εσωτερικό του κράτους και να δώσει ώθηση στον προβληματισμό γύρω από τις προϋποθέσεις θετικής συμβολής της διοίκησης στη λειτουργία άλλων θεσμών και εν τέλει στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Ως αφετηρία λαμβάνεται ο ρόλος αφενός κινητήριου μοχλού για την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία, και αφετέρου αποτελεσματικής διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων.

Το ζήτημα δεν τίθεται εν προκειμένω σε κανονιστικούς όρους αλλά σε άμεση αναφορά με την εμπειρία, την εικόνα και την αντίληψη που η μέχρι τώρα λειτουργία και ανταπόκριση της διοίκησης στις πολύπλευρες αποστολές της έχει εμπεδώσει στους ποικίλους συνομιλητές της.

Τα ειδικότερα ερωτήματα που τίθενται αφορούν το πώς αποτιμάται, λιγότερο ή περισσότερο θετικά, η δημόσια διοίκηση:

(i) από τις άλλες εξουσίες (νομοθετική, δικαστική) με τις οποίες συνεργάζεται και αλληλεπιδρά, δηλ. τη Βουλή και τη Δικαιοσύνη,

(ii) από το ευρύτερο περιβάλλον της, δηλ. την κοινωνία και την οικονομία, αλλά και

(iii) από το στενότερο περιβάλλον της, την αυτοδιοίκηση, τις ανεξάρτητες αρχές, την πολιτική.

Η πολλαπλότητα των οπτικών μπορεί να προσφέρει μια βάση για σφαιρική συζήτηση σχετικά με το πού βρίσκεται η διοίκηση σήμερα και τι αναμένεται από αυτήν σε επιμέρους πεδία. Σ’ αυτό το πλαίσιο μπορεί επίσης να προσφέρει ύλη στον προβληματισμό για τις αναγκαίες κατευθύνσεις προς έναν αναβαθμισμένο σύγχρονο ρόλο.

Συμμετοχή

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές στελέχη των αντίστοιχων χώρων με εμπειρία στα θέματα αυτά.

Παράλληλα, ενθαρρύνονται προτάσεις για ανακοινώσεις, από επιστήμονες με σχετικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες να παρουσιάσουν εισήγηση παρακαλούνται να αποστείλουν σύντομη περιγραφή (μιας σελίδας περίπου) μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εργαστηρίου Διοικητικών Επιστημών edelab@pspa.uoa.gr με την ένδειξη «Για το Συνέδριο», αναφέροντας την ιδιότητά τους και τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Η ανακοίνωση της τελικής επιλογής θα γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Ενδεικτική θεματολογία:

  • Η προετοιμασία νομοσχεδίων από τη διοίκηση, όπως εμφανίζεται στη διάρκεια της επεξεργασίας τους από τις υπηρεσίες της Βουλής και το νομοθετικό σώμα, η τεκμηρίωση και υποστήριξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου από τη διοίκηση κ.λπ.
  • Προβλήματα που αποτυπώνονται στις διοικητικές διενέξεις, στην επεξεργασία κανονιστικών διαταγμάτων, στην εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων αλλά και η αντιμετώπιση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών διοικητικής φύσης, ο ρόλος της διοίκησης στη υποστήριξη της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης, στην ποιότητα της νομοθετικής παραγωγής κλπ.
  • Ζητήματα λειτουργίας της διοίκησης σε σχέση με την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, του θεμιτού ανταγωνισμού, της εποπτείας και ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, του χωρικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης κλπ.
  • Ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία της (κεντρικής) διοίκησης με τις ανεξάρτητες αρχές, την αυτοδιοίκηση
  • Οι αντιλήψεις των ΜΜΕ και της κοινής γνώμης για τη διοίκηση, όπως αποτυπώνονται σε σχετικές έρευνες, δημοσκοπήσεις. κλπ.

Σημειώνεται ότι ενδιαφέρον έχουν και μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων υπό την οπτική που αναπτύχθηκε πιο πάνω.

 
 

Επιστημονική Επιτροπή:

Καλλιόπη Σπανού, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ

Αντώνης Μακρυδημήτρης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ

Νίκος Χλέπας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ

Γιώργος Παγουλάτος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αργύρης Πασσάς, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θόδωρος Τσέκος. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου