Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

Υποχρεωτικά μαθήματα Α΄ εξαμήνου

[κωδ. 102] ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διδάσκων: Αντώνης Μεταξάς - Επίκουρος Καθηγητής

Κύρια στόχευση του μαθήματος είναι η συγκρότηση μιας κριτικής κατανόησης για το βαθμό αλλά και τις τυπολογίες διείσδυσης του κανονιστικού συστήματος του Δημοσίου Δικαίου της Ε.Ε. στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά και στη ρύθμιση πτυχών της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Σημασία δίδεται όχι μόνο στην παροχή «τεχνικής» γνώσης όσον αφορά το περιεχόμενο επιμέρους ρυθμίσεων του ενωσιακού διοικητικού δικαίου, αλλά και στη διερεύνηση των επιστημολογικών διασυνδέσεων του ενωσιακού δικαίου. Αυτή η μεθοδολογική στόχευση επιχειρείται συν τοις άλλοις μέσω της προσπάθειας ανάδειξης της δογματικής συνάρθρωσης των βασικών αρχών του δικαίου της Ε.Ε. μεταξύ τους αλλά και με τις δομές των εθνικών εννόμων τάξεων: Συστημικές διεισδύσεις, επικαλύψεις, αλληλεπιδράσεις του «νομικού» με το «πολιτικό» στοιχείο καθίστανται έτσι πιο διακριτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στοιχειοθέτηση αυτής της συνάρθρωσης με αναλυτικές αναφορές σε διαφόρους τομείς του ευρωπαϊκού συνταγματικού, αλλά και του ουσιαστικού ενωσιακού δικαίου  (ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και ευρωπαϊκό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  • Paul Craig, EU Administrative Law, 2. Aufl. 2012
  • Thomas von Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, 2008
  • Herwig Hofmann/Gerhard C. Rowe/Alexander H. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union, 2011
  • Jörg Philipp Terhechte (εκδ.), Verwaltungsrecht der Europäischen Union, 2011
  • U. Stelkens, Europäisches Verwaltungsrecht, Europäisierung des Verwaltungsrechts und Internationales Verwaltungsrecht, εν: P. Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl. 2014, EuR Rn. 1-256

Επίσης:

Metaxas, A.,  Grundfragen des europäischen Beihilferechts, Nomos Verlag, Baden-Baden and Ant. N. Sakkoulas, Athens - Komotini, 2003 

Μεταξάς, Α., Ευθύνη κράτους-μέλους για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου από αποφάσεις των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων, Σάκκουλας, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2005

Μεταξάς, Α., Το Ενωσιακό Δίκαιο ως ενοποιητικός παράγοντας στην εποχή της "έκτακτης ανάγκης", σε: Ν. Κανελλοπούλου - Μαλούχου / Αντ. Μεταξάς / Λ. Παπαδοπούλου, Δημοσιονομική κρίση και Ευρωπαΐκή ενοποίηση - Καταλύτης προώθησης ή αιτία αναστολής;, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση 2014 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει, εκτός της κριτικής αποτίμησης της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών στο πλαίσιο των παραδόσεων, γραπτές εξετάσεις επί των θεματικών που καλύπτουν την ύλη του μαθήματος, καθώς και εκπόνηση εργασίας.