Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση

Υποχρεωτικά μαθήματα Α΄ εξαμήνου

[κωδ. 102] ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διδάσκων: Αντώνης Μεταξάς - Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διεξοδική περιγραφή και ανάλυση των τυπολογιών διείσδυσης του κανονιστικού συστήματος του Δικαίου της ΕΕ στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά και στη ρύθμιση πτυχών της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής στα κράτη μέλη της ΕΕ. Έμφαση δίδεται όχι μόνο στην παροχή «τεχνικής» γνώσης όσον αφορά το περιεχόμενο επιμέρους ρυθμίσεων του ενωσιακού δικαίου, αλλά και στη διερεύνηση των επιστημολογικών διασυνδέσεων του ενωσιακού δημοσίου δικαίου με όμορους κλάδους τόσο δικαιικούς όσο και με αυτόν της πολιτικής επιστήμης.

Το μάθημα αποσκοπεί στη συγκρότηση μιας κριτικής κατανόησης για:

 • τους τρόπους δογματικής συγκρότησης και εξέλιξης του κανονιστικού συστήματος της ΕΕ
 • τον ιδιαίτερο ρόλο και επίδραση της σταδιακής διαμόρφωσης της ενωσιακής έννομης τάξης στη διαδικασία εξέλιξης και ωρίμανσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

Περιεχόμενο μαθήματος

Η κύρια μεθοδολογική στόχευση που διέπει τη διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος συνίσταται στην προσπάθεια ανάδειξης της δογματικής συνάρθρωσης των βασικών αρχών του δικαίου της ΕΕ μεταξύ τους αλλά και με τις δομές των εθνικών εννόμων τάξεων: Συστημικές διεισδύσεις, επικαλύψεις, αλληλεπιδράσεις του «νομικού» με το «πολιτικό» στοιχείο καθίστανται έτσι πιο διακριτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στοιχειοθέτηση αυτής της συνάρθρωσης με αναλυτικές αναφορές σε διαφόρους τομείς του ευρωπαϊκού συνταγματικού, αλλά και του ουσιαστικού ενωσιακού δικαίου (ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και ευρωπαϊκό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων) και στην κριτική ανάλυση της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/ήτρια προσδοκάται να περιέλθει σε θέση να:

 • κατανοήσει κριτικά τις συνεκτικές παραμέτρους της δογματικής συγκρότησης του ενωσιακού δικαίου
 • αναγνωρίζει και κριτικά να επεξεργάζεται τους τρόπους διείσδυσης του ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου στις εθνικές έννομες τάξεις.

Κύρια μαθησιακή επιδίωξη είναι η κτήση των απαραίτητων γνωστικών εργαλείων για την κατανόηση και ανάλυση των ποικίλων περιστάσεων επηρεασμού σημαντικών τομέων πολιτικής και οικονομικής δράσης των κρατών μελών από το ενωσιακό δίκαιο μέσα από την διεξοδική κριτική ανάλυση της νομολογίας του ΔΕΕ. Τούτο αποτυπώνεται και στη μεθοδολογία αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών, η οποία συνίσταται στην αξιολόγηση της δυνατότητας επιστημονικής κριτικής επεξεργασίας πρακτικών θεμάτων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Paul Craig, EU Administrative Law, 2. Aufl. 2012
 • Thomas von Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, 2008
 • Herwig Hofmann/Gerhard C. Rowe/Alexander H. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union, 2011
 • Jörg Philipp Terhechte (εκδ.), Verwaltungsrecht der Europäischen Union, 2011
 • U. Stelkens, Europäisches Verwaltungsrecht, Europäisierung des Verwaltungsrechts und Internationales Verwaltungsrecht, εν: P. Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl. 2014, EuR Rn. 1-256
 • Metaxas, A.,  Grundfragen des europäischen Beihilferechts, Nomos Verlag, Baden-Baden and Ant. N. Sakkoulas, Athens - Komotini, 2003 
 • Μεταξάς, Α., Ευθύνη κράτους-μέλους για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου από αποφάσεις των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων, Σάκκουλας, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2005
 • Μεταξάς, Α., Το Ενωσιακό Δίκαιο ως ενοποιητικός παράγοντας στην εποχή της "έκτακτης ανάγκης", σε: Ν. Κανελλοπούλου - Μαλούχου / Αντ. Μεταξάς / Λ. Παπαδοπούλου, Δημοσιονομική κρίση και Ευρωπαΐκή ενοποίηση - Καταλύτης προώθησης ή αιτία αναστολής;, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση 2014 

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει, εκτός της κριτικής αποτίμησης της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών στο πλαίσιο των παραδόσεων, γραπτές εξετάσεις επί των θεματικών που καλύπτουν την ύλη του μαθήματος, καθώς και εκπόνηση εργασίας.