Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Υποχρεωτικά μαθήματα Β' εξαμήνου » Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο)

Υποχρεωτικά Μαθήματα Β' εξαμήνου

[κωδ. 201] ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Διδάσκων: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, Καθηγητής

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας επανέφερε για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο της επικαιρότητας το ζήτημα της διεθνούς αλλά και της εθνικής προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  Η προστασία αυτή αρθρώνεται τόσο σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.  Περίοπτη θέση καταλαμβάνει στο εν λόγω επίπεδο η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα κυριότερα δικαιώματα που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως αυτά έχουν τύχει αφενός θεωρητικής επεξεργασίας και αφετέρου, ιδίως νομολογιακής διάπλασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και τα ελληνικά δικαστήρια.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

  • Κτιστάκη, Στ., Η εφαρμογή της ΕΣΔΑ από το ΣτΕ, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2009.
  • Περράκης, Στ., Διαστάσεις της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 1991.
  • Ρούκουνας, Εμμ., Διεθνής προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδ. Εστία, Αθήνα 1995.
  • Ταγαράς, Χ., Μηχανισμοί Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 1992.
  • Χρυσανθάκης, Χ., Ζητήματα έννομης προστασίας υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ, ΕΔΔΑ 1992.
  • Χρυσανθάκης, Χ., «Ο ελληνικός μηχανισμός παροχής δικαστικής προστασίας υπό το φως της ΕΣΔΑ», Δίκη 1991, σ. 809-822.
  • Χρυσανθάκης, Χ., Ε. Γαλάνη, Π. Πανταζόπουλος, Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007, σ. 167 επ. και 277 επ.
  • Frowein, J. A.-W. Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention, EMRK-Kommentae, 1985, 1997.
  • Jonathan, G. - Cohen, «La convention Europeene des Droits de l' Homme», Economica, 1989.
  • Sieghart, P., The International Law of Human Rights, Oxford. University Press, 1983.

Αξιολόγηση

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται βάσει των εκπονούμενων εργασιών και της συμμετοχής των φοιτητών στα πραγματοποιούμενα σεμινάρια.